1. Opći podaci

Bolnica Krapinske Toplice osnovana je 28.06.1952. rješenjem Predsjedništva Vlade NR Hrvatske kao Kupališno lječilište.

Na temelju novodonijetog Zakona o zdravstvenoj zaštiti N.N. broj 75/93. i 11/94., bolnica posluje pod nazivom SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE.

Na temelju članka 13. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice utvrđena je djelatnost:

 “Bolnica obavlja ove djelatnosti:
1. Medicinsku rehabilitaciju i liječenje neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko - traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi,
2. Pruža polikliničko-specijalističke usluge iz djelatnosti Bolnice,
3. Opskrbljuje Bolnicu lijekovima putem bolničke ljekarne,
4. Vrši prijevoz bolesnika,
5. Obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja i predškolskog odgoja djece sa teškoćama u razvoju i druge djece na liječenju i medicinskoj rehabilitaciji,
6. Obavlja hotelsko-smještajnu i ugostiteljsku djelatnost sa uslugama zdravstvenog turizma,
7. Obavlja opskrbu potrošača pitkom vodom iz termalnog vodovoda”.

Upis u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda Zagreb izvršen je sa 28.05.1996. pod brojem Fi-49/96. – reg.uložak Suda 1-82 pod nazivom: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE, Gajeva 2., dok je ponovni upis izvršen po članku 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (N.N. 57/96.), s danom 11.04.1997. o čemu je Bolnica dobila rješenje od Trgovačkog suda u Zagrebu broj Fi-336/96.

 

UPRAVLJANJE BOLNICOM

Ravnatelj: Dr.sc. Duško Cerovec, dr.med., spec. internist-kardiolog

Pomoćnici ravnatelja:

Ivan Horvatek, dr.med. - medicinski poslovi

Prim. Žarko Bakran, dr. med. - pomoćnik za kvalitetu

Dubravka Bakliža, dipl.oec. - financije

Irena Cvilinder, dipl.iur.  - pravni poslovi     

Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti (pročišćeni tekst-N.N. 1/97.) članak 34. stavak 2. i članak 49. stavak 3. i 4. utvrđeno je da zdravstvenom ustanovom u vlasništvu županije upravlja upravno vijeće. Sadašnji sastav upravnog vijeća čine:

1. Željko Presečki, dipl.ing., predsjednik
2. Ljubica Žeinski, dipl.soc.radnica, članica
3. Danko Pušćenik, dr.med., član
4. Prim. Žarko Bakran, dr.med., član
5. Zvonko Jagić, član

PREGLED ZAPOSLENIH DJELATNIKA SPECIJALNE BOLNICE
NA DAN 31.12.2006. GODINE

A.   B  O  L  N  I  C  A

I.      MEDICINSKO OSOBLJE   

           
        - liječnici –ukupno                                              51
                  od toga:                                                      
          - specijalisti (fiz.med. i rehab. 21, internisti 13,

            ortoped 1, radiolog 4, neurolog 2)                           40
          - na specijaliziji (fiz.med.5, interna 1, neuro.1, pedijat.1)   7
          - opće medicine                                                 1
          - liječnici vježbenici                                          1
        - spec.iz medic.biokem.                                           1
        - medicinski biokemičar VSS                                       2
        - magistra farmacije                                              1
        - medicinski suradnici:         
                         - psiholog                                       3
                         - logoped                                        7
                         - asistent psihologa VŠS                         1
        - medicinske sestre – tehničari VŠS                              35
        - socijalni radnik dipl                                           1

        - dijetetičar VŠS                                                 1

        - fizioterapeut VŠS                                              39
        - radni terapeut VŠS                                             13
        - medicinsko laborat.ing. VŠS                                     5
        - ing.medicinske radiologije VŠS                                  6
        - sanitarni inžinjer VŠS                                          1

                - sanitarni tehničar SSS                                          1          

        - bolničari NSS                                                   2
        - medicinske sestre - tehničari SSS                             140
 

        - fizioterapeut SSS                                              91
        - maser                                                           8
        - zdrav.tehničar labor.smjera SSS                                 8
        - farmaceutski tehničar SSS                                       2
        - pomoćne osobe za njegu bolesnika                               13
 
       UKUPNO MEDICINSKO OSOBLJE:                                      432
                        
II.     ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENO OSOBLJE         
        - dipl.ekonomist                                                  2
        - dipl.pravnik                                                    1
        - dipl.informatičar                                               1

        - službenici VŠS                                                  4

        - službenici SSS                                                 45

        - službenici sa NSS                                               4
        UKUPNO ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVOD.OSOBLJE                         57

III.    POMOĆNO I TEHNIČKO OSOBLJE                                      228

U K U P N O    B O L N I C A:...........................................717

B.      OSNOVNA ŠKOLA PRI BOLNICI               
        - VSS                                                            25
        - VŠS                                                             7
        - SSS                                                             -
        - priučeni djelatnici                                             5
        UKUPNO OSNOVNA ŠKOLA:                                            37

                        
C.SVEUKUPNO..............................................754

 

OPSEG POSLOVA

Broj primljenih bolesnika na liječenje od 01.01. do 31.12.2006:

  • HZZO:  7.165

  • Ostali:  1.427

BOLNICA I U POSTOJEĆOM TEŠKOM STANJU ZDRAVSTVA U DRŽAVI NASTOJI OSIGURATI KVALITETU LIJEČENJA BOLESNIKA KOJOM JE STEKLA SADAŠNJI STATUS. TAKODJER SE I NADALJE ULAŽU MAKSIMALNI NAPORI I SREDSTVA U ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE OPREME, PROSTORA I ŠKOLOVANJE KADROVA.